ข้อตกลงสำหรับการเป็น (ติวเตอร์ฟรีแลนซ์)

แก้ไขครั้งสุด 23/03/2021 เวลา 17:25:32 น.

ข้อตกลงในการสมัครลงทะเบียนประกาศโปรไฟล์ติวเตอร์ กับ TuTorFreeLance.co

 

- เพื่อให้แสดงโปรไฟล์บนหน้าเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co
- เพื่อให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ที่สนใจว่าจ้างได้พิจารณารายละเอียดจากโปรไฟล์ของติวเตอร์ในเบื้องต้น
- เพื่อนำไปสู่การพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหา ขอบเขตวิชา ราคา และข้อตกลงอื่นๆ
- เพื่อนำไปสู่การรับงาน รับโอนเงิน และรับผิดชอบสอนตามที่ตกลงกันไว้
- และเพื่อรับประกันว่าติวเตอร์ที่ประกาศโปรไฟล์กับเรามีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากที่สุด

 

ดังนั้นติวเตอร์ขอยืนยันว่า

1. ติวเตอร์ ที่ลงทะเบียนประกาศโปรไฟล์ติวเตอร์ กับ TuTorFreeLance.Co ยินยอมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น (สำเนารูปถ่ายบัตรประชาชน/สำเนาหน้าบัญชีบุ๊คแบงค์/วุฒิการศึกษา) เพื่อประกอบการสมัครเท่านั้น จึงไม่อนุญาตให้เปิดเผยต่อสาธารณชนแต่ประการใด
2. ติวเตอร์ ขอยืนยันว่าเป็นผู้กรอกข้อความ (ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลบัตรประชาชน/ข้อมูลบัญชีธนาคารในการรับเงิน/ประวัติการศึกษา/ประสบการณ์) ในขั้นตอนสมัครด้วยตนเองและเป็นความจริงทุกประการ
3. ติวเตอร์ ขอยืนยันว่าบัญชีผู้ใช้งาน มีเพียงติวเตอร์เท่านั้นเป็นผู้ใช้งานและยินยอมให้เก็บข้อมูล IP ผู้เข้าใช้งานในเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co ด้วย
4. ติวเตอร์ ขอยืนยันว่าการสนทนา พูดคุย ตกลงรายละเอียด การรับงาน การรับเงิน จากนักเรียน/ผู้ปกครองหรือผู้ว่าจ้างนั้น เป็นการตกลงระหว่างติวเตอร์และผู้ว่าจ้างเท่านั้น
5. ติวเตอร์ จะติดต่อกับนักเรียน/ผู้ปกครองหรือผู้ว่าจ้าง ผ่านระบบสนทนา (Chat) ของเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co เท่านั้น และให้ถือว่าข้อความสนทนาระหว่างติวเตอร์กับนักเรียน/ผู้ปกครองหรือผู้ว่าจ้างนั้นเป็นเสมือนข้อตกลงในสัญญาและมีผลผูกพันด้วย
6. ติวเตอร์ ไม่สามารถ ขอ หรือ ให้ ข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ว่าจ้างได้ เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ ชื่อบัญชี (Facebook/LINE/Whatsapp/WeChat/ฯลฯ) สำหรับใช้ในการสื่อสาร เพื่อที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสาร (Chat) ของ TutorFreelance.co เว้นแต่ จะได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแล
7. ติวเตอร์ จะสรุปรายละเอียดในระบบสนทนา (Chat) ให้ผู้ว่าจ้าง ทราบเกี่ยวกับขอบเขตวิชา เนื้อหา ระยะเวลา ราคาค่าจ้างต่อชั่วโมง และ จำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างต้องโอนทั้งหมด ให้ครบถ้วนก่อน เช่น
    7.1 ผู้ว่างจ้างตกลงสอนวิชา.........ระยะเวลาสอนทั้งหมด....ชั่วโมง (ค่าจ้างสอนชั่วโมงละ....บาท)
    7.2 ตกลงติวทุกวัน................. เวลา................................น.
    7.3 เริ่มติววันที่.......................และสิ้นสุดวันที่......................
    7.4 ข้อตกลงอื่น (ถ้ามี)
    7.5 ยอดรวมทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างจะต้องโอน..........................บาท
8. ติวเตอร์ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ในทันทีที่ติวเตอร์ไม่สามารถเริ่มทำการสอนได้ตามที่ตกลงกันไว้ (สาเหตุเกิดจากติวเตอร์ไม่ปฎิบัติตามข้อตกลง และติวเตอร์ยอมรับผลต่อความน่าเชื่อของโปรไฟล์ติวเตอร์ด้วย)
9. ติวเตอร์ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน เมื่อเริ่มสอนผ่านไปแล้วไม่เกิน 20 % (จากจำนวนชั่วโมงติวทั้งหมดที่ตกลงกันไว้) โดยผู้ว่าจ้างร้องเรียนว่า ติวเตอร์ไม่มีความรู้ความสามารถในการสอนหรือบกพร่องในหน้าที่ (เว้นแต่ ทีมงานตรวจสอบแล้ว ไม่เป็นไปตามที่ร้องเรียน และไม่มีความบกพร่องใด ๆ ก็ให้ดำเนินสอนต่อไปได้)
10. ติวเตอร์ จะไม่คืนเงินให้ทุกกรณี (หากผู้ว่าจ้าง ไม่ปฎิบัติตามที่ตกลงไว้)
11. ติวเตอร์ ยอมรับว่าหากระบบห้องเรียนออนไลน์ หรือ ZOOM Meeting ในเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co ใช้งานไม่ได้ เพราะอาจจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ จนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ตกลงกันไว้ (จะถือว่าติวเตอร์และนักเรียน/ผู้ปกครองหรือผู้ว่าจ้าง ไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงไม่ได้) ติวเตอร์และนักเรียน/ผู้ปกครองหรือผู้ว่าจ้าง ยินดีกำหนด วัน เวลา ใหม่ เพื่อสอนชดเชยได้
12. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฏการลงทะเบียนโปรไฟล์เป็นติวเตอร์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติวเตอร์ยืนยันว่าได้ [อ่านข้อตกลงทั้ง 12 ข้อแล้ว] และยินดียอมรับและปฎิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด

 

ติวเตอร์สามารถติดต่อ สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ทีมงานได้ที่

เบอร์โทร. 083-4445783  | Line ID : @Tutorfreelance | คลิก : ติดต่อเรา