ข้อตกลงการใช้งาน การรับประกันการจ้างติวเตอร์

แก้ไขครั้งสุด 10/05/2020 เวลา 01:28:55 น.

ข้อตกลงการใช้งาน

สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้ว่าจ้าง

1. Tutorfreelance.co เป็นเพียงแหล่งรวมติวเตอร์ฟรีแลนซ์ เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้ ค้นหา เลือก และตกลงว่าจ้างให้สอนพิเศษ ติวตัวต่อตัวออนไลน์ ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ที่เราให้ใช้งานฟรีเท่านั้น ดังนั้นหากเกิดข้อพิพาทระหว่างติวเตอร์กับผู้ว่าจ้างเพราะความผิดของติวเตอร์เอง ผู้ว่าจ้างจะไม่สามารถขอรับเงินคืนโดยตรงจากเว็บไซต์ติวเตอร์ฟรีแลนซ์ แต่สามารถร้องเรียนให้ทีมงานช่วยประสานงาน ช่วยเหลือ ติดตาม กับติวเตอร์ได้

2. ผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งข้อตวามติดต่อ พูดคุย สอบถาม ติวเตอร์ผ่านระบบสนทนา (Chat) ของเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co เท่านั้น และให้ถือว่าข้อความสนทนาระหว่างติวเตอร์กับนักเรียน/ผู้ปกครองหรือผู้ว่าจ้างนั้น เป็นเสมือนข้อตกลงในสัญญาและมีผลผูกพันด้วย

3. ผู้ว่าจ้าง รับทราบว่าหาก ส่งข้อตวามติดต่อ พูดคุย สอบถาม ตกลงว่าจ้างกับติวเตอร์ผ่านระบบอื่น เช่น (โทรศัพทฺ/Facebook/LINE/Whatsapp/WeChat/ฯลฯ) นอกเหนือจากระบบสนทนา (Chat) ของเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co นั้น หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจ้าง จะไม่ได้รับการรับประกันการว่าจ้างติวเตอร์ และถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขการขอคืนเงินตามนโยบายการคืนเงิน 

4. ผู้ว่าจ้าง ขอยืนยันว่าการสนทนา พูดคุย ตกลงรายละเอียด การรับงาน การรับเงิน จากนักเรียน/ผู้ปกครองหรือผู้ว่าจ้างนั้น เป็นการตกลงระหว่างติวเตอร์และผู้ว่าจ้างเท่านั้น  แต่ให้เป็นเสมือนข้อตกลงในสัญญาและมีผลผูกพันด้วย

5. ผู้ว่าจ้าง ตกลงว่าจ้างติวเตอร์ เพื่อติวตัวต่อตัวออนไลน์ โดยโอนเข้าบัญชีของติวเตอร์โดยตรง 

    ดังนั้นจึงมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ คือ การสนทนาในเว็บไซต์ (ระบบ Chat) ของเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co ผู้ว่าจ้างจะต้องให้ติวเตอร์ สรุปรายละเอียดในระบบสนทนา (Chat) ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เกี่ยวกับขอบเขตวิชา เนื้อหา ระยะเวลา ราคาค่าจ้างต่อชั่วโมง และ จำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างต้องโอนทั้งหมด ให้ครบถ้วนด้วย เพื่อเป็นข้อตกลงในสัญญาและมีผลผูกพันต่อไป เช่น
    5.1 ผู้ว่างจ้างตกลงสอนวิชา.........ระยะเวลาสอนทั้งหมด....ชั่วโมง (ค่าจ้างสอนชั่วโมงละ.......บาท)
    5.2 ตกลงติวทุกวัน................. เวลา................................น.
    5.3 เริ่มติววันที่.......................และสิ้นสุดวันที่......................
    5.4 ข้อตกลงอื่น (ถ้ามี)
    5.5 ยอดรวมทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างจะต้องโอน..........................บาท

6. ผู้ว่าจ้าง ก่อนจะโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าจ้างติวเตอร์ (โปรดตรวจสอบเลขบัญชี ชื่อบัญชี ว่าตรงตามชื่อโปรไฟล์ของติวเตอร์หรือไม่ หากไม่ตรงห้ามโอนเด็ดขาด) แต่หากชื่อบัญชีติวเตอร์ตรงตามโปรไฟล์แล้ว เมื่อโอนเสร็จโปรดแนบสลิปการโอนเงิน ใน (ผ่านระบบ Chat) ของเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co ให้ติวเตอร์ทราบด้วย เพื่อติวเตอร์จะสามารถนำสลิปไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ต่อไป <<คลิกดูวิธีการชำระค่าจ้างติวเตอร์และแนบสลิปได้ที่นี่>>

7. ผู้ว่าจ้าง ควรจะรีวิวและให้คะแนน เป็นผลงานแสดงในโปรไฟล์ให้กับติวเตอร์ด้วย และควรดำเนินการรีวิวและให้คะแนนก่อนปิดคอร์สหรือก่อนวันครบกำหนดของห้องเรียนออนไลน์

8. ผู้ว่าจ้าง ได้อ่านและยอมรับ การรับประกันการจ้างติวเตอร์ฟรีแลนซ์ แล้วก่อนสมัครเป็นสมาชิก

9. ผู้ว่าจ้าง ได้อ่านและยอมรับ นโยบายการคืนเงิน แล้วก่อนสมัครเป็นสมาชิก

10. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งาน, เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์, นโยบายการคืนเงิน, การรับประกันการจ้างติวเตอร์ฟรีแลนซ์   โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นักเรียน/ผู้ปกครองและผู้ว่าจ้างขอยืนยันว่าได้ [อ่านข้อตกลงทั้ง 10 ข้อแล้ว] และยินดียอมรับและปฎิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด