ข้อตกลงการใช้งาน การรับประกันการจ้างติวเตอร์

แก้ไขครั้งสุด 23/03/2021 เวลา 17:38:12 น.

ข้อตกลงการใช้งาน

สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้ว่าจ้าง

 

1. Tutorfreelance.co เป็นเพียงแหล่งรวมติวเตอร์ฟรีแลนซ์ เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้ ค้นหา เลือก และตกลงว่าจ้างให้สอนพิเศษ ติวตัวต่อตัวออนไลน์ ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ ดังนั้นหากเกิดข้อพิพาทระหว่างติวเตอร์กับผู้ว่าจ้างเพราะความผิดของติวเตอร์เอง ผู้ว่าจ้างจะไม่สามารถขอรับเงินคืนโดยตรงจากเว็บไซต์ติวเตอร์ฟรีแลนซ์ แต่สามารถร้องเรียนให้ทีมงานช่วยประสานงาน ช่วยเหลือ ติดตาม กับติวเตอร์ได้
2. ผู้ว่าจ้าง จะต้อง ส่งข้อตวามติดต่อ พูดคุย สอบถามติวเตอร์ ผ่านระบบสนทนา (Chat) ของเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co เท่านั้นและให้ถือว่าข้อความสนทนาระหว่างติวเตอร์กับนักเรียน/ผู้ปกครองหรือผู้ว่าจ้างนั้น เป็นเสมือนข้อตกลงในสัญญาและมีผลผูกพันด้วย
3. ผู้ว่าจ้าง รับทราบว่าหากส่งข้อตวามติดต่อ พูดคุย สอบถาม ตกลงว่าจ้างกับติวเตอร์ผ่านระบบอื่น เช่น (โทรศัพท์/Facebook/LINE/Whatsapp/WeChat/ฯลฯ) นอกเหนือจากระบบสนทนา (Chat) ของเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co นั้น หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจ้าง จะไม่ได้รับการรับประกันการว่าจ้างติวเตอร์ และถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขการขอคืนเงินตามนโยบายการคืนเงิน
4. ผู้ว่าจ้าง ขอยืนยันว่าการสนทนา พูดคุย ตกลงรายละเอียด การรับงาน การรับเงิน จากนักเรียน/ผู้ปกครอง หรือ ผู้ว่าจ้างนั้น เป็นการตกลงระหว่างติวเตอร์และผู้ว่าจ้างเท่านั้น  แต่ให้เป็นเสมือนข้อตกลงในสัญญาและมีผลผูกพันด้วย
5. ผู้ว่าจ้าง ตกลงว่าจ้างติวเตอร์ เพื่อติวตัวต่อตัวออนไลน์ โดยโอนเข้าบัญชีของติวเตอร์โดยตรง 
ดังนั้นจึงมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ คือ การสนทนาในเว็บไซต์ (ระบบ Chat) ของเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co ผู้ว่าจ้างจะต้องร้องขอให้ติวเตอร์ สรุปรายละเอียดการติวทั้งหมดในระบบสนทนา (Chat) ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เกี่ยวกับขอบเขตวิชา เนื้อหา ระยะเวลา ราคาค่าจ้างต่อชั่วโมง และ จำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างต้องโอนทั้งหมด ให้ครบถ้วนด้วย เพื่อเป็นข้อตกลงในสัญญาและมีผลผูกพันต่อไป เช่น
    5.1 ผู้ว่างจ้างตกลงสอนวิชา.........ระยะเวลาสอนทั้งหมด....ชั่วโมง (ค่าจ้างสอนชั่วโมงละ.......บาท)
    5.2 ตกลงติวทุกวัน................. เวลา................................น.
    5.3 เริ่มติววันที่.......................และสิ้นสุดวันที่......................
    5.4 ข้อตกลงอื่น (ถ้ามี)
    5.5 ยอดรวมทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างจะต้องโอน..........................บาท
6. ผู้ว่าจ้าง ก่อนจะโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าจ้างติวเตอร์ (โปรดตรวจสอบเลขบัญชี ชื่อบัญชี ว่าตรงตามชื่อโปรไฟล์ของติวเตอร์หรือไม่ หากไม่ตรงห้ามโอนเด็ดขาด) แต่หากชื่อบัญชีติวเตอร์ตรงตามโปรไฟล์แล้ว เมื่อโอนเสร็จโปรดแนบสลิปการโอนเงิน ใน (ผ่านระบบ Chat) ของเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co ให้ติวเตอร์ทราบด้วย เพื่อติวเตอร์จะสามารถนำสลิปไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ต่อไป <<คลิกดูวิธีการชำระค่าจ้างติวเตอร์และแนบสลิปได้ที่นี่>>
7. ผู้ว่าจ้างจะรีวิวและให้คะแนนติวเตอร์เพื่อเป็นผลงานแสดงในโปรไฟล์ให้กับติวเตอร์ และควรดำเนินการรีวิวและให้คะแนนก่อนปิดคอร์สหรือก่อนถึงวันครบกำหนดของห้องเรียนออนไลน์
8. ผู้ว่าจ้าง ได้อ่านและยอมรับ การรับประกันการจ้างติวเตอร์ฟรีแลนซ์ แล้วก่อนสมัครเป็นสมาชิก
9. ผู้ว่าจ้าง ได้อ่านและยอมรับ นโยบายการคืนเงิน แล้วก่อนสมัครเป็นสมาชิก
10. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งาน, เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์, นโยบายการคืนเงิน, การรับประกันการจ้างติวเตอร์ฟรีแลนซ์   โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
นักเรียน/ผู้ปกครองและผู้ว่าจ้างขอยืนยันว่าได้ [อ่านข้อตกลงทั้ง 10 ข้อแล้ว] และยินดียอมรับและปฎิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด